Cronjob WordPress

Bản chất của cronjob trong WordPress là register event vào hàng đợi, sau đó sẽ trigger liên tục file wp-cron.php để xử lý những event đó, có 2 cách để trigger wp-cron.php:

1. Sử dụng crontab -e tại local, dùng php để trigger file wp-cron.php.
2. Sử dụng crontab -e tại remote, dùng php để trigger file wp-cron.php, thông qua url.

Hạ sách nhất là sẽ dùng traffic của user để chạy wp-cron.php, mặc định WordPress sau 1 khoảng thời gian nhất định nếu thấy file wp-cron.php không được chạy thì sẽ auto trigger wp-cron dựa vào traffic của website.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: