Sửa lỗi “Error establishing a database connection” ở WordPress website trên Ubuntu

I. “Error establishing a database connection”, lỗi này là lỗi gì? Đây là 1 lỗi rất phổ biến khi chúng ta không thể kết nối đến database khi sử dụng WordPress Bởi vì đây...