Category: PHP

Phiên bản tiếng Việt của PHP

Gọi hàm ngay sau khi khởi tạo object trong PHP 0

Gọi hàm ngay sau khi khởi tạo object trong PHP

Hôm nay mình gặp 1 vấn đề khi khai báo object trong 1 dự án hướng đối tượng như sau: Sau 5 phút tìm kiếm nguyên nhân và giải pháp, thì nhận ra rằng...