Gọi hàm ngay sau khi khởi tạo object trong PHP

This post is also available in: English (English)

Hôm nay mình gặp 1 vấn đề khi khai báo object trong 1 dự án hướng đối tượng như sau:

gọi hàm ngay sau khi khởi tạo object

Sau 5 phút tìm kiếm nguyên nhân và giải pháp, thì nhận ra rằng không thể gọi hàm trực tiếp sau từ khoá new theo kiểu kia được.

Trong các phiên bản PHP thấp hơn 5.4 thì chúng ta bắt buộc phải viết theo kiểu này:

May mắn là từ phiên bản PHP 5.4 trở lên thì đã cho phép chúng ta làm điều này bằng cách gói đoạn khởi tạo object vào dấu ngoặc đơn ():

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: